14 มีนาคม 2562 โครงการชลประทานน่าน ติดตามความก้าวหน้างานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายน้ำขว้างพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และพื้นที่การเกษตรของราษฎร์ที่ตื้นเขิน

ที่มา: thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190314002346875

ที่อ่างฝายลำน้ำขว้าง บ้านแก้ม หมู่ที่ 5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการก่อสร้างฝายน้ำขว้างพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และพื้นที่การเกษตรของราษฎร์ ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการใช้อุปโภคและบริโภคใช้ในการเกษตร รวมถึงปศุสัตว์ เนื่องจากแม่น้ำขว้างมีความตื้นเขิน มีปัญหาต่อระบบ การสูบน้ำในแม่น้ำขว้าง เพื่อส่งน้ำไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ในการทำประปา ซึ่งน้ำไม่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย ซึ่งโครงการชลประทานน่าน ได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2561 กำหนดแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน กล่าวว่า ในขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างระบบฝายลำน้ำขว้าง เพื่อสนองแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และพื้นที่การเกษตรของราษฎร์โดยทั่วไปด้วย ซีงในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนเมษายน 2562 ตามกำหนด ซึ่งฝายแห่งนี้สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและการบริโภคในการทำการเกษตร และใช้ในด้านปศุสัตว์ของราษฎร์ ตลอดปีด้วย